Štatút

pre ocenenie najvýznamnejších projektov a najvýznamnejších osobností v Slovenskom letectve, cenou
„ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR“

Preambula:

Slovenská letecká agentúra s.r.o., Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, číslo vl. 10747/S  je vyhlasovateľom (hlavným organizátorom)  Ankety ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR.

Hlavnou myšlienkou je prezentovanie dosiahnutých výsledkov civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, leteckého priemyslu, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovanie povedomia občanov a odbornej verejnosti v uvedených oblastiach. Úroveň letectva, jeho podpora zo strany štátu ako i širokej verejnosti je významným ukazovateľom odbornej úrovne, vzdelanosti  technického pokroku celej spoločnosti. Cieľom projektu je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva vývoja a výskumu v letectve na Slovensku a to s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva.

Prestížna cena Zlaté krídla, Národná cena letectva SR sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 1. Civilné letectvo Slovenskej republiky
 2. Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky
 3. Veda / Výskum / Vzdelávanie
 4. Športové letectvo Slovenskej republiky  
  • lietanie na klasických motorových športových lietadlách nad 600 kg MTOW
  • plachtárstvo
  • parašutizmus
  • závesné lietanie paraglidingové
  • závesné lietanie na závesných klzákoch bezmotorové
  • motorové závesné lietanie paraglidingové
  • motorové závesné lietanie na závesných klzákoch
  • lietanie na LŠZ do 600 kg MTOW
  • Aeromodelárstvo
 5. Letecký priemysel Slovenskej republiky
 6. Cena za celoživotné dielo / uvedenie do siene slávy
 7. Cena verejnosti
 8. Cena Medzinárodných leteckých dní „ SIAF“

I. Predmet nominácie

Predmetom nominácie a následného hodnotenia sú:

A)     V kategóriách 1 - 5

 1. Významné  projekty z oblasti  jednotlivých  kategórií 
 2. Ocenenie za dlhoročnú úspešnú prácu na  rozvoji a výsledkov v jednotlivých kategóriách
 3. Výrazné  úspechy a prezentácia výsledkov práce, tvorby, prípadne  dosiahnutie výrazných domácich či medzinárodných úspechov
 4. Dlhoročné úspešné pôsobenie v reprezentácii Slovenska
 5. Ocenenie pri ukončení pôsobenia v danej oblasti...
 6. Podstatný prínos pre popularizáciu letectva SR
 7. Mimoriadny čin jednotlivca, výrazný úspech kolektívu...

 

B)      V kategórii 6 „Cena za celoživotné dielo/ uvedenie do siene slávy“

Mimoriadny prínos jednotlivca za celoživotné pôsobenie  v slovenskom letectve, trvalo dosahovanie  výborných  výsledkov...  

 Poznámka:

-          Pri hodnotení sa berú do úvahy každá dokončená aktivita jednotlivca, kolektívu  alebo celkový prínos pre rozvoj a dosahovanie výborných výsledkov v  jednej z uvedených kategórií. Nositeľom ocenenia je potom jednotlivec, alebo kolektív participujúci na hodnotenom projekte. Obsahové zameranie nominovaného projektu je spravidla dané jednou z určených kategórií pre ocenenie, nie je však vylúčené, aby obsahové zameranie projektu pokrývalo viac ako jednu kategóriu pre ocenenie.

-          Cena za celoživotné dielo /Uvedenie  nominanta do siene slávy nevylučuje jeho ocenenie v jednotlivých kategóriách v predchádzajúcich rokoch.

C)      V kategórii  „ Cena verejnosti“

Zoznam všetkých nominantov za jednotlivé kategórie, predložený jednotlivými subjektmi (hl.IV)  bude zverejnený na stránkach  www.zlatekridla.sk. Z týchto bude mať možnosť verejnosť  s použitím hlasovania „ONLINE“ vybrať víťaza .    

II. ZLOžENIE A KOMPETENCIE JEDNOTLIVýCH ORGáNOV

ORGANIZAČNÝ  VÝBOR:

Je základným prvkom zabezpečujúcim prípravu, priebeh a vyhodnocovanie  ankety.  Vytvára ho vyhlasovateľ  a spravidla do organizačného výboru sú delegovaní zástupcovia :

 • Štatutár alebo poverený funkcionár  SLLA,
 • Organizátorom nominovaní odborníci z oblasti letectva (spravidla) 4 členovia                       
 • Zástupca záujmových organizácii  

POSLANIE A ÚLOHY ORGANIZAČNÉHO  VÝBORU:

-          Riadi procesy medializácie a popularizácie  celej ankety

-          Usmerňuje  procesy tvorby a schvaľovania kritérií s cieľom dosiahnuť maximálne možnú mieru jednotnosti a náročností pre jednotlivé kategórie.

-          Zhromažďuje návrhy od jednotlivých subjektov na členov Odborných porôt (OP) a nominácie pre jednotlivé kategórie

-          Na základe návrhov  od členov porôt menuje predsedov Odborných porôt

-          Preberá návrhy na víťazov v jednotlivých kategóriách od OP a uchováva ich až  do vyhlásenia na galavečere

-          Riadi spracovanie  propagačných informácii o víťazoch jednotlivých kategórii a usmerňuje tvorbu  prezentácii o jednotlivých nominantoch

-          Vyhodnocuje  výsledky hlasovania verejnosti o  „ Cenu verejnosti“

-          Rozhoduje  o udelení ceny za celoživotnú prácu a prínos pre letectvo – Uvedenie do siene slávy.

Pri prerokovávaní otázok súvisiacich s pôsobnosťou odborných porôt pre jednotlivé oblasti letectva je oprávnený výbor prizvať na rokovanie daného predsedu OP. Hlasovania o udelení ceny za celoživotnú prácu a prínos pre letectvo sa zúčastňuje OV a všetci predsedovia odborných porôt.

A2) ODBORNÉ  POROTY

 1. Každá kategória podľa Čl.I. má vlastnú  Odbornú porotu. Tie sú tvorené zástupcami  jednotlivých subjektov reprezentujúcich jednotlivé kategórie. Ich členovia (minimálne 3, maximálne 5 členov)  pripravujú návrhy a pripomienky za svoju oblasť, týkajúce sa nominácii a všeobecných zásad prípravy, priebehu a vyhodnocovania ankety.   

a)      Členovia  poroty sú nominovaní štatutárnym zástupcom jednotlivých subjektov

b)      Prácu poroty riadi jej predseda, ktorého menuje  organizátor po dohode s organizačným výborom

c)       Členstvo v porote je nezastupiteľné

d)      Za člena poroty môžu byť menovaní len odborníci z danej oblasti

e)      Funkčné obdobie  člena poroty je jednoročné

f)       Funkcia  predsedu sa volí na obdobie troch rokov

g)      Nevylučuje sa možnosť opakovanej kandidatúry pre člena i predsedu poroty, pokiaľ bude opakovane nominovaný predpísaným spôsobom

h)   Členstvo v porote zanikne:

 1. po uplynutí funkčného obdobia
 2. písomne doručeným vzdaním sa členstva
 3. odvolaním člena poroty predsedom poroty alebo organizátorom, a to z dôvodu porušenia štatútu, respektíve porušenia zachovania mlčanlivosti
 4. úmrtím člena poroty

 Poznámka:

-          V kategórii „Športové letectvo“ s ohľadom na celkové počty  športovcov,  samostatné kritéria odborného riadenia a hodnotenia prostredníctvom športových komisii FAI, sú pre jednotlivé športové odvetvia vytvárané samostatné odborné poroty s právom navrhovať nominantov za dané odvetvie samostatne. Poroty si volia spoločného predsedu, ktorý riadi a koordinuje prácu poroty „Športové letectvo“.

III. Subjekty pre nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách

Návrhy na nominovanie kandidátov v jednotlivých kategóriách predkladajú organizácie, inštitúcie prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov alebo nimi poverení funkcionári:

 1. Civilné letectvo SR - Ministerstvo dopravy, Dopravný úrad SR, Letové prevádzkové služby SR
 2. Letectvo silových zložiek SR - zástupcovia VVzS OS SR, zástupcovia leteckého útvaru MV, Úrad vojenského letectva
 3. Veda / Výskum / Vzdelávanie–  vedenie  Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
 4. Športové letectvo SR–  štatutári  leteckých športových organizácii SR, ktoré spadajú pod odborné riadenie športových komisií FAI -Slovenský národný aeroklub - SNA, Slovenská letecká federácia-- SLF, Letecká amatérska asociácia – LAA, Slovenská liga aviatikov - SLA,  Letecko a raketomodelárska asociácia Slovenska- LERMAS
 5. Letecký priemysel SR – spravidla ministerstvom hospodárstva navrhnutí zástupcovia výrobcov lietadiel, komponentov a zariadení pre letectvo
 6. Cena za celoživotné dielo a uvedenie do siene slávy– štatutári inštitúcii pôsobiacich v letectve
 7. Cena verejnosti– štatutári inštitúcii pôsobiacich v letectve.

IV. Spôsob nominácie kandidátov v jednotlivých kategóriách

1.)    Návrhy na ocenenia predkladajú určené subjekty v stanovenom termíne. Návrhy sú autorizované podpisom štatutára a odtlačkom pečiatky subjektu

2.)    Doručené nominácie OV postúpi Odborným porotám a zároveň ich bez hodnotenia, zverejní na internetových stránkach www.zlatekridla.sk pre hlasovanie o „Cenu verejnosti“.

3.)    Po posúdení a určení víťaza v danej kategórii  ho OP predložia OV. Súčasťou návrhu je popis a zdôvodnenie udelenia ceny

4.)    Nominácie musia byť predložené na predpísanom tlačive opatrené podpisom predsedu odbornej poroty

5.)    Nominácie na udelenie ceny za celoživotné dielo budú zverejnené na spoločnom zasadaní OV a Predsedov OP, kde budú vyhodnotené. Hlasovaním bude uskutočnený výber, vybraný bude kandidát so ziskom najväčšieho počtu hlasov. Jeho meno OV uloží do zalepenej obálky a odovzdá organizátorovi. Zverejnené bude na galavečere.

V. Rokovací poriadok porôt

 

 1. Zasadanie poroty zvoláva predseda poroty. Zasadanie je možné vykonať aj elektronicky
 2. Porota je uznášania schopná za prítomnosti dvojtretinového počtu členov poroty, avšak s podmienkou prítomnosti predsedu poroty
 3. Prijatie rozhodnutia porotou  o výbere nominantov na ocenenie z predložených kandidátov, je podmienené hlasovaním každého člena poroty, pričom v prípade opodstatnenej neprítomnosti člena poroty, je možné výsledok jeho hlasovania doručiť predsedovi poroty kategórie písomne
 4. V prípade rovnosti hlasov u vybraných kandidátov  (v rámci každej kategórie) rozhoduje hlas predsedu poroty
 5. Rokovanie porôt je neverejné
 6. Členovia porôt sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach a skutočnostiach rokovania súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobností.

Poroty  budú brať do úvahy len nominácie, ktoré hodnotia prínos daného projektu a danej osobnosti. Pri hodnotení nominovaných nerozhoduje dĺžka ich pracovného pôsobenia.

Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo a uvedenia do siene slávy je aktívne pôsobenie tejto osobnosti  v oblasti letectva. Nominácia sa nemusí vzťahovať len na jedinú oblasť, ale na všetky, v ktorých osobnosť pôsobila.  Cenu za celoživotné dielo a uvedenie do siene slávy je možné udeliť aj „In memoriam“.

Ocenenie nebude udelené :

-          ak porote nebude zo strany navrhovateľa predložená, predpísaným spôsobom, žiadna nominácia v príslušnej kategórii

-          ak členovia poroty neurčia vhodnú nomináciu

-          ak žiadna nominácia nebude spĺňať kritériá pre ocenenie v danej kategórii

-          ak nominácia bola doručená po oficiálnom termíne doručenia nominácie

VI. Vyhodnotenie nominácií a ocenenia osobností

 

Nominovaní kandidáti na ocenenie cenou ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva SR, v kategóriách:

A) 1 – 5 sú vyberaní porotou.

-          Každá organizácia (subjekt) navrhuje najviac troch kandidátov.

-          Porota návrhy posúdi a tajným hlasovaním vyberie určí kandidáta/kandidátov, ktorému bude udelené ocenenie.

OV  prijme návrhy a posudzuje ich iba v prípade, keď mu budú doručené námietky, či sa dozvie okolnosti brániace udeleniu ocenenia... Rozpory a prípadne zmeny rieši v úzkej súčinnosti s predsedom danej poroty, ktorá návrh predložila.

B) V kategórii 6  (Cena za celoživotné dielo a uvedenie do siene slávy)

-          Doručené návrhy od subjektov OV uloží a určí termín prerokovania a hlasovania

-           Na spoločnom zasadaní OV a predsedov porôt vyberie najvhodnejšieho kandidáta

-          Hlasovanie môže byť vykonané, buď osobným odovzdaním hlasu na zasadnutí OV, alebo doručením  hlasovania písomne (elektronicky systémom PER  ROLAM)

-           Vyhodnotenie laureátov na cenu za celoživotné dielo a uvedenie do Siene slávy vykoná porota nie neskôr ako 14 dní pred oficiálnym začiatkom vyhlásenia výsledkov.

C) V kategórii  7 „Cena verejnosti“ získa ocenenie ten z  kandidátov, ktorému verejnosť udelí najväčší počet hlasov vo verejnom hlasovaní na stránke www.zlatekridla.sk. Za overenie správnosti vyhodnotenia verejného hlasovania zodpovedá OV.

VII. záver

Projekt „ZLATÉ KRÍDLA, Národná cena letectva Slovenskej republiky“ je chránený v zmysle Autorského zákona  č.  618/2003 Z.z..

 

Prílohy ku stránke:

Exkluzívny partner

aero

Generálni partneri

SAAB
sta

Hlavný mediálny partner

RTVs

Hlavní partneri

skoda
Bratislavský kraj

Partneri

lotn
kota
kota